Privacy statement

Persoonsgegevens worden door VDEB Marketing & Communicatie (VDEB Consultancy B.V., hierna “VDEB”) zorgvuldig en veilig verwerkt, volgens de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

1. Contactformulier
Mocht u op vdeb.nl via een contactformulier uw contactgegevens achterlaten dan zullen deze alleen worden gebruikt om contact met u op te nemen. Bij inschrijving voor de nieuwsbrief zullen uw gegevens alleen worden gebruikt voor het mailen van de nieuwsbrief (maximaal enkele keren per jaar). Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is om een door u verstrekte opdracht uit te voeren of als wij dit wettelijk verplicht zijn.

2. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook kunt u de gegevens wijzigen of laten verwijderen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@vdeb.nl (t.a.v. Gabby van den Eijnden). Verzoeken worden zo snel mogelijk verwerkt (uiterlijk binnen 3 weken).

3. Voor welke doeleinden worden de gegevens verwerkt?
VDEB verzamelt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– de uitoefening van een gesloten overeenkomst met klanten;
– ter verkrijging van de nieuwsbrieven, ten behoeve van marketingdoeleinden
– voor het verlenen van support en overige service aan (potentiële) klanten;

4. Op basis van welke rechtsgronden worden de persoonsgegevens verwerkt?
VDEB verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig (één van) de volgende rechtsgronden:
– er is toestemming gegeven door de betrokkene (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
– de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).
– de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 sub c AVG).
– de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde (marketing-) belangen van VDEB (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

5. Welke gegevens worden opgeslagen?
– Naam bedrijf;
– Namen contactpersonen;
– Adres, telefoon en e-mail ten behoeve van contact en administratie/facturatie;
– E-mailadressen ten behoeve van e-mail verkeer en  het versturen van nieuwsbrieven/e- mailcampagnes (opt-in).

Verwerkingen
Namens een aantal opdrachtgevers verwerkt VDEB of heeft VDEB toegang tot persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld mailbestanden voor het versturen van nieuwsbrieven;

Met deze opdrachtgevers sluit VDEB verwerkersovereenkomsten, waarbij ook wordt aangegeven welke Persoonsgegevens voor de verwerking opgeslagen worden.

6. Bescherming en beveiliging van persoonsgegevens
VDEB neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van de persoonsgegevens te voorkomen.

7. Verwerking door derden
Voor de uitvoering van de dienstverlening, schakelen wij derden in. Deze derden gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden, maar verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van VDEB. 

8. Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden door VDEB niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren in verband met een wettelijke verplichting.

9. Cookies
Op vdeb.nl gebruiken we cookies. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat wij gebruik maken van cookies dan kunt u deze uitzetten in uw browser. Meer informatie vindt u hierover op cookiesuitschakelen.nl. VDEB maakt op haar website gebruik van cookies voor statistieken (Er worden geen persoonsgegevens geregistreerd van personen die slechts de website bezoeken).

10. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER
VDEB geeft geen persoonsgegevens door aan landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

11. Uitschrijfmogelijkheden
Een betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Indien een betrokkene bijvoorbeeld geen e-mails meer wenst te ontvangen van VDEB, is het te allen tijde mogelijk om af te melden via de afmeldlink onderin de e-mail.

12. Datalekken
Indien onverhoopt, en ondanks alle getroffen beveiligingsmaatregelen, een derde zich toegang zou verschaffen tot opgeslagen persoonsgegevens dan zal VDEB dat onmiddellijk melden aan de betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijziging van de privacyverklaring
VDEB behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen (laatst gewijzigd op 25 mei 2018). Om van deze wijzigingen op de hoogte te zijn, is het dan ook aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.